19:31:14 takimura@​:misskey:​.dev​​:spi: cv_k@misskey.dev
icon

「ドコモショップ」、3割削減へ 25年度までに、コスト削減 https://nordot.app/899955308797771776?c=559314306504344673

00:15:27 takimura@​:misskey:​.dev​​:spi: cv_k@misskey.dev
icon

昨日の:misskeyv11: Misskeyの活動ノート : 45782(+1) (Rate : 39.029)
フォロー : 487
フォロワー : 936
https://misskey.tools