20:16:10 takimura@​:misskey:​.dev​​:spi: @cv_k@misskey.dev
icon

『ウマ娘』×「BOSS」コラボで加速スキル付きボスジャンが当たる! https://nordot.app/898773824943816704?c=559314306504344673

Web site image
『ウマ娘』×「BOSS」コラボで加速スキル付きボスジャンが当たる! | マイナビニュース
00:02:19 takimura@​:misskey:​.dev​​:spi: @cv_k@misskey.dev
icon

昨日の:misskeyv11: Misskeyの活動ノート : 45774(+11) (Rate : 39.1137)
フォロー : 487
フォロワー : 936
https://misskey.tools