00:02:15 takimura@​:misskey:​.dev​​:spi: cv_k@misskey.dev
icon

昨日の:misskeyv11: Misskeyの活動ノート : 39139(+10) (Rate : 38.9343)
フォロー : 470
フォロワー : 849
https://misskey.tools