00:05:32 takimura@​:misskey:​.dev​​:spi: cv_k@misskey.dev
icon

昨日の:misskeyv11: Misskeyの活動ノート : 45898(+4) (Rate : 38.4372)
フォロー : 488
フォロワー : 940
https://misskey.tools